Skip to content

Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid.

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de besloten vennootschap genaamd DroneStars B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K. 64923517) en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.DroneStars.nl, hierna te noemen DroneStars, aan derden gedaan, op alle door DroneStars in opdracht van derden verrichte werk- zaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door DroneStars met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Door de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn bij alle tussen koper/opdrachtgever en DroneStars gesloten en nog te sluiten overeenkomsten de toepasselijkheid van de door koper/opdrachtgever gehanteerde en/of op enig moment ingebrachte algemene voorwaarden op het gebied van inkoop en/of anderszins uitgesloten.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden in aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten, door DroneStars te eniger tijd toegepast/toegestaan geven koper/opdrachtgever nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

e. Wanneer koper/opdrachtgever in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennisneemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij DroneStars daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

Artikel 2: Aanbiedingen

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door DroneStars gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door DroneStars in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.
DroneStars is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 3.1: Opdrachten / Overeenkomsten

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met DroneStars, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met DroneStars gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door DroneStars, dan wel doordat DroneStars met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden DroneStars eerst, nadat en voor zover deze door DroneStars zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met DroneStars gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat DroneStars met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.
Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens DroneStars overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft DroneStars te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat DroneStars hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens DroneStars zou kunnen doen ontstaan.

Artikel 3.2: Overeenkomsten op afstand

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten op afstand onder de alsdan heersende wetgeving tot stand komen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal DroneStars dienaangaande de inhoud van de betreffende wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden op enig moment conflictueus zijn met de betreffende wet, alsdan daaraan ondergeschikt zullen zijn.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

a. DroneStars is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt DroneStars dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. Voor zover koper/opdrachtgever, dan wel de door hem ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen DroneStars en koper/opdrachtgever, is DroneStars op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens koper/opdrachtgever en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van koper/opdrachtgever.

c. Indien DroneStars wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 3.000,00 (zegge; drieduizend euro).

d. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens DroneStars niet op.

Artikel 5: Levertijd en plaats van levering

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor DroneStars niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van DroneStars, zal DroneStars in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van DroneStars of een andere door DroneStars te bepalen plaats.

e. Wanneer door DroneStars, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan DroneStars.

f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is DroneStars gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat DroneStars tot enige schadevergoeding is gehouden.

g. Alle retourzendingen geschieden voor rekening en risico van koper/opdrachtgever. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door DroneStars worden geweigerd.

Artikel 6: Transport en transportrisico

a. De keuze van het transportmiddel is aan DroneStars.

b. Het transport van de bij DroneStars bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c.1. Alle bij DroneStars bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

c.2. Alle door en zijdens DroneStars met koper/opdrachtgever en/of ten behoeve van koper/opdrachtgever met derden gevoerde correspondentie reist vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever, ongeacht de met koper/opdrachtgever overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door DroneStars te leveren goederen en/of diensten. Koper/opdrachtgever dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van DroneStars DroneStars kan door en/of zijdens koper/opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens DroneStars gezonden correspondentie. Eveneens is DroneStars op geen enkele wijze door en/of zijdens koper/opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper/opdrachtgever.
Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft DroneStars het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens DroneStars, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvan- gen.

Artikel 7: Prijzen en kosten

a. Voor iedere opdracht stelt DroneStars afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door DroneStars te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is DroneStars gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. DroneStars is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. DroneStars behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

Artikel 8: Betalingscondities

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling direct bij de totstandkoming van de overeenkomst aan DroneStars te worden verricht, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
a.2. Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van DroneStars of op een door DroneStars aan te wijzen International Bank Account Number (IBAN).

c. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen DroneStars en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

Artikel 9: Reclames

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij DroneStars te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij DroneStars te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer DroneStars van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan DroneStars het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van DroneStars.

d. DroneStars is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens DroneStars, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

Artikel 10: Annulering / ontbinding en opschorting

a. DroneStars heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door DroneStars uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de DroneStars toekomende rechten.

DroneStars heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van DroneStars, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van DroneStars op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met DroneStars gesloten overeenkomst(en), buiten de bij wetgeving bepaalde termijn in het geval er sprake is van de naar de wet gedefinieerde koop op afstand, wenst te ontbinden/annuleren, dan is DroneStars eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van DroneStars, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

Artikel 11: Vergoeding bij te late- of niet-betaling

Indien de betaling van de door DroneStars toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikel 8 a1 en a2 genoemde betalingstermijn, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn (voor zover dit niet conflicteert met enige wet- en regelgeving ter bescherming van bepaalde categorieën koper/opdrachtgevers) en heeft DroneStars, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan DroneStars verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)

NB: In die gevallen dat de wetgever de aan koper/opdrachtgever door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is koper/opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

Artikel 12: Voorbehoud van eigendom

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan DroneStars geen volledige betaling van de door DroneStars aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van DroneStars.

b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is DroneStars zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeen- komst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van DroneStars zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door DroneStars geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. DroneStars behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens DroneStars heeft voldaan.

d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft DroneStars het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

Artikel 13: Overmacht

a. Overmacht ontslaat DroneStars van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf DroneStars, zoals: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. DroneStars is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, gros- siers, etc.

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is DroneStars gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van DroneStars. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door DroneStars genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

Artikel 14: Ontwerpbescherming en intellectueel eigendom

a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst DroneStars de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermings- rechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van DroneStars is ten strengste verboden, tenzij DroneStars hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door DroneStars ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt DroneStars zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 50.000,00 (zegge; vijftigduizend euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 15: Garanties

a. Door DroneStars wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat DroneStars schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door DroneStars wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient DroneStars eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van DroneStars. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door DroneStars.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij DroneStars of bij een door DroneStars hiervoor ingeschakelde derde.

Artikel 16: Zichtzendingen

Uitsluitend indien DroneStars dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens DroneStars afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door DroneStars aan te geven doelein- den.

Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met DroneStars te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Het staat DroneStars evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever. DroneStars heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. DroneStars behoeft koper/opdrachtgever van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Noord-Holland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van DroneStars.

c. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen

Slotbepaling

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van DroneStars samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6, titel 5, afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”

Van de besloten vennootschap Dronestars B.V.
Arnolduspark 16
2132 CR Hoofddorp

Inschrijving kamer van koophandel nr. 64923517

(English version below)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN | DRONESTARS B.V.

 1. Definities

Aanbod:                               ieder door DroneStars gedaan aanbod tot het leveren van Producten of Diensten aan Consument of Afnemer, waaronder iedere offerte of prijsopgave van DroneStars;

Afnemer:                              de natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is ingeschreven in het handelsregister en een Overeenkomst met DroneStars aangaat of aan wie DroneStars een Aanbod doet;

Algemene Voorwaarden:      deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;

Consument:                         de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en een Overeenkomst met DroneStars aangaat of aan wie DroneStars een Aanbod doet;

Derden:                                elke partij die geen contractspartij is bij een Overeenkomst;

Diensten:                              de in het Aanbod beschreven en door DroneStars voor Consument of Afnemer uit te voeren werkzaamheden, zoals de verhuur en leasing van Producten, het uitvoeren van periodieke inspecties, onderhoud en reparaties, het adviseren over verzekeringen, het geven van opleidingen en het begeleiden van exploitatie-, keurings- en vergunningstrajecten;

DroneStars:                          de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht DroneStars B.V., gevestigd te (2132 CR) Hoofddorp, aan het Arnolduspark 16, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 64923517;

Overeenkomsten:                 elke afspraak en elke overeenkomst tussen DroneStars en Consument of Afnemer voor het leveren van Producten of Diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop;

Overmacht:                          een situatie zoals bedoeld in Artikel 10 Algemene Voorwaarden;

Partijen:                                DroneStars en Consument of Afnemer gezamenlijk;

Producten:                           de door DroneStars aan Consument of Afnemer te leveren of geleverde (onderdelen van) nieuwe of tweedehands onbemande luchtvaartuigen zoals drones en gerelateerde apparaten en systemen, inclusief productdocumentatie, gebruiksaanwijzing en verpakking;

Website:                               de website van DroneStars https://www.dronestars.nl.

 1. Algemeen
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en op alle Overeenkomsten, alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, waarbij door DroneStars aan Consument of Afnemer Diensten worden verricht of Producten worden geleverd en alle door DroneStars aan Consument of Afnemer verstrekte facturen.
  • De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden (inclusief inkoopvoorwaarden) van Afnemer of van Derden is uitgesloten, tenzij DroneStars de toepasselijkheid van dergelijke algemene voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.
  • Afwijkende voorwaarden, wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen zijn ondertekend.
  • Wanneer enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst om welke reden dan ook op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is, of vernietigd wordt, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. Partijen zullen dan over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud en het doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  • Wanneer DroneStars niet steeds strikte nakoming van deze Algemene Voorwaarden verlangt, leidt dit er niet toe dat de (betreffende) bepalingen hiervan niet van toepassing zijn, of dat DroneStars het recht verliest om in andere gevallen de strikte nakoming van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
  • Bij de uitleg van de betekenis van deze Algemene Voorwaarden wordt de Nederlandse versie als leidend beschouwd.
  • Wanneer er een tegenstrijdigheid bestaat tussen een Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of een Aanbod, prevaleert achtereenvolgens: de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en ten slotte het Aanbod.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DroneStars is het Consument of Afnemer niet toegestaan om de naam van DroneStars te gebruiken in enige reclame-uiting of publicatie of de indruk te wekken dat er een samenwerking tussen DroneStars en Consument of Afnemer bestaat, dan wel dat DroneStars en Afnemer aan elkaar gelieerd zouden zijn.
  • DroneStars is gerechtigd Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DroneStars kan Consument of Afnemer geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst aan een Derde overdragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 

 1. Informatie
  • Consument of Afnemer dient voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst aan DroneStars alle essentiële informatie en documenten te verschaffen in verband met de door DroneStars geleverde/te leveren Producten of Diensten. Consument of Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte informatie en documenten waarop DroneStars haar Aanbod baseert.
  • Consument of Afnemer stelt zich beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van DroneStars waarvan de antwoorden nodig zijn voor het opstellen van het Aanbod dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomst. Als deze informatie uitblijft, mag DroneStars haar werkzaamheden opschorten en wordt een eventueel overeengekomen leveringstermijn verlengd met de tijd die Consument of Afnemer nodig heeft gehad om de vragen afdoende te beantwoorden.
 1. Aanbod
  • Ieder Aanbod van DroneStars is vrijblijvend. Na aanvaarding door Consument of Afnemer, heeft DroneStars het recht om het Aanbod binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Consument of Afnemer te herroepen.
  • Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten of Diensten. De beschrijving in het Aanbod en de inhoud van overige bij het Aanbod verstrekte gegevens zoals (informatie)brochures is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Consument of Afnemer mogelijk te maken. Consument of Afnemer kan zich niet beroepen op kennelijke druk-, zet-, type-, programmeer- of programmafouten in/op de Website, folders, aanbiedingen of andere uitingen van DroneStars.
 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
  • Een Overeenkomst tot stand doordat DroneStars van Consument of Afnemer de aanvaarding van een Aanbod heeft ontvangen en DroneStars ontvangst hiervan schriftelijk aan Consument of Afnemer heeft bevestigd of door de feitelijke (aanvang van de) levering van de Producten of Diensten door DroneStars aan Consument of Afnemer.
  • Wanneer een aanvaarding van een Aanbod, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van een Aanbod, is DroneStars aan deze afwijking niet gebonden en komt geen Overeenkomst tot stand, tenzij de afwijking uitdrukkelijk door DroneStars wordt aanvaard.
  • Consument of Afnemer kan en zal de Producten (telkens) op hun geschiktheid voor de door Consument of Afnemer beoogde doeleinden onderzoeken. De feitelijke toepassing en het gebruik van de Producten komen geheel voor rekening en risico van Consument of Afnemer.
  • Zolang de bestelling nog niet door DroneStars is verstuurd, kan de bestelling door Consument of Afnemer worden geannuleerd. Afnemer dient dit onverwijld per e-mail en/of telefoon aan DroneStars door te geven.
 1. Prijzen en tarieven
  • Alle prijzen en tarieven zijn in EURO, exclusief btw en exclusief verzend- of leveringskosten, tenzij expliciet anders is overeengekomen. De verzend- of leveringskosten worden voorafgaand aan de definitieve bestelling door DroneStars aan Consument of Afnemer kenbaar gemaakt.
  • Wanneer prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren van Producten of Diensten, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, transportkosten, invoerrechten of verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is DroneStars gerechtigd om de overeengekomen prijzen van de Producten of Diensten op enig moment dienovereenkomstig te wijzigen.
 1. Levertijd en termijnen
  • Levertermijnen en andere termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst bekende informatie en geldende omstandigheden.
  • Opgegeven of overeengekomen levertermijnen en andere termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
  • Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst.
  • Bij bestellingen via de Website geldt dat Producten, tenzij anders is aangeven, uit voorraad leverbaar zijn. DroneStars zal zich ertoe inspannen om een bestelling geplaatst op een werkdag vóór 17.00 uur binnen twee dagen dat DroneStars geopend is te verzenden per pakketpost. De bestelling dus wordt dus binnen twee werkdagen verzonden en, afhankelijk van de pakketdienst, een of meerdere dag(en) later bezorgd.
  • Is een Product of Dienst (tijdelijk) niet leverbaar, dan wordt Consument of Afnemer hierover zo snel mogelijk geïnformeerd en heeft Consument of Afnemer de keuze om de bestelling te annuleren of om te wachten tot het Product of de Dienst weer beschikbaar is. Als Consument of Afnemer niet reageert of niet wil wachten, dan wordt de Overeenkomst door DroneStars ontbonden en zal een al betaalde koopprijs binnen dertig (30) dagen aan Consument of Afnemer worden teruggestort
  • Levertermijnen en andere termijnen worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door Overmacht of andere omstandigheden dan DroneStars bekend waren, uitblijving van betaling of opschorting door DroneStars van haar verplichtingen.

 

 1. Levering, transport en risico
  • Levering vindt plaats op het door Consument of Afnemer aangewezen adres. De Producten zijn voor rekening en risico van DroneStars tot het moment van bezorging van de Producten aan Consument of Afnemer. Als Consument of Afnemer de Producten afhaalt, gaat het risico van de Producten over op het moment van overdracht van de Producten.
  • DroneStars zal uiterlijk bij levering van de Producten de navolgende informatie aan Consument of Afnemer toezenden:
   1. het (bezoek)adres van DroneStars (zie hierna, Bijlage I);
   2. de wijze waarop Consument of Afnemer klachten kan indienen (zie hierna, Bijlage I);
   3. de wijze waarop en voorwaarden waaronder door Consument gebruik kan worden gemaakt van het herroepingsrecht en de instructie daarvoor (zie hierna, Artikel 12 en Bijlage II);
   4. het modelformulier voor ontbinding / herroeping (zie hierna, Artikel 12 en Bijlage III).

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst en afname
  • Consument of Afnemer is verplicht aan de levering mee te werken en de Producten in ontvangst te nemen.
  • Bij gebreke van afname van de Producten door Consument of Afnemer, behoudt DroneStars zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (inclusief kosten voor opslag en vervoer) door te berekenen aan Consument of Afnemer.
  • Afname wordt geacht te zijn geweigerd wanneer de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden maar aflevering (feitelijk) onmogelijk is gebleken. Het opgeven van een foutief of onvolledig adres komt voor rekening en risico van Consument of Afnemer. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

 

Specifiek voor Afnemer:

 • Afnemer dient er op zijn kosten zorg voor te dragen dat hij tijdig over alle nationale en lokale vergunningen, goedkeuringen, certificaten en registraties beschikt die benodigd zijn op basis van de toepasselijke (nationale, Europeesrechtelijke of andere) regelgeving voor de bedrijfsmatige doorverkoop, koop, lease en het gebruik van de Producten (al dan niet in combinatie met andere apparatuur) en/of de wettelijke hoedanigheid bezit op basis waarvan hij hiertoe is gerechtigd.
 • Afnemer houdt zich ook aan alle voor hem toepasselijke vereisten op basis van nationale of Europeesrechtelijke (product)wet- en regelgeving, besluiten, uitspraken en beschikkingen van bevoegde autoriteiten, richtlijnen voor de branche, en eisen verbonden aan vergunningen, certificaten en registraties in verband met de doorverkoop, koop, lease en het gebruik van de Producten (in combinatie met andere apparatuur).
 • Afnemer zal alle toepasselijke exportcontrole- en sanctiewetten strik naleven en alle noodzakelijke exportvergunningen verkrijgen voorafgaand aan de export, overdracht of doorvoer van de Producten. Afnemer zal de Producten niet direct of indirect exporteren, overdragen of doorvoeren aan landen, regio’s, personen of entiteiten waartegen internationale of Europese sancties gelden volgens de meest recente exportcontrole- en sanctiewetgeving. Afnemer zal de Producten uitsluitend gebruiken voor civiele doeleinden.
 • Afnemer zal ook van haar klanten of (andere) eindgebruikers eisen dat zij de bepalingen van Artikel 9.4-9.6 strikt naleven.
 1. Overmacht
  • Wanneer DroneStars door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmachtssituatie was te voorzien, is DroneStars gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding (aan Consument of Afnemer) de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, zulks ter keuze van DroneStars, de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • DroneStars zal Consument of Afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van Overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zoals bedoeld in Artikel 10.1 zal DroneStars op een later moment alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • Onder Overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor DroneStars tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, terrorisme, cybercriminaliteit, pandemie, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen of andere leverings- of handelsbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, computer-, telefoon- en internetstoringen, verlies, diefstal of verduistering uit DroneStars’ werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van DroneStars kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen tegenover Consument of Afnemer (verder) nakomt. Overmacht van DroneStars’ (toe)leveranciers wordt ook geacht Overmacht te zijn van DroneStars.
  • Wanneer de Overmacht aan de zijde van DroneStars langer duurt dan drie (3) maanden is Consument of Afnemer bevoegd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
 1. Facturering en betaling
  • In geval van een bestelling via de Website, dient de koopsom vooraf in het bestelproces te worden voldaan via een van de betaalmogelijkheden op de Website. Gekozen kan worden voor betaling vooraf via overboeking of iDEAL.
  • Wordt gekozen voor betaling vooraf, dan wordt de Overeenkomst gesloten onder de ontbindende voorwaarde van betaling. Dit wil zeggen dat de bestelling pas verzonden wordt nadat de betaling door DroneStars is ontvangen. Is betaling niet binnen zeven (7) dagen ontvangen, dan ontvangt Consument of Afnemer een herinnering. Blijft wederom betaling gedurende zeven (7) dagen uit, dan is DroneStars gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Bij betaling via overboeking dient Consument of Afnemer het ordernummer duidelijk in de betaling te verwerken en rekening te houden met de verwerkingstijd van de banken.
  • In alle overige gevallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Consument of Afnemer het op de factuur vermelde totaalbedrag inclusief btw uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
  • Betaling dient netto plaats te vinden door bijschrijving op de door DroneStars aangewezen bankrekening van DroneStars. De op de bankafschriften van DroneStars aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
  • DroneStars is gerechtigd Overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.
  • Binnenkomende betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, boetes en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij DroneStars openstaande rekeningen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Consument of
  • Wanneer Consument niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, en Consument door DroneStars is aangemaand met inachtneming van een betaaltermijn van veertien (14) dagen, is Consument van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat Consument in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Consument gehouden tot vergoeding van wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW. Daarnaast is Consument gehouden buitengerechtelijk incassokosten te vergoeden in overeenstemming met de staffel van het besluit behorend bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Specifiek voor Afnemer:

 • Afnemer is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen tegenover DroneStars op te schorten of te verrekenen.
 • Als Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is DroneStars gerechtigd om een vertragingsrente van 1,5% door te belasten over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden, dan wel de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW, wanneer de handelsrente hoger is dan de contractuele rente. Afnemer is telkens na verloop van een jaar ‘rente op rente’ verschuldigd, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6:119a lid 3 BW. Een en ander geldt onverminderd het recht van DroneStars op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
 • Alle (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten van invordering van het door Afnemer aan DroneStars verschuldigde, komen voor rekening van Afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten en de kosten van door DroneStars ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De door DroneStars te maken buitengerechtelijke incassokosten die DroneStars in rekening kan brengen bedragen – mede in het kader van een boetewerking – ten minste 15% van het totale door Afnemer aan DroneStars verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 750, te vermeerderen met btw, onverminderd het recht van DroneStars op een volledige vergoeding van schade en kosten ten aanzien van de incasso van de verschuldigde bedragen.
 • Afnemer dient klachten over facturen, op straffe van verval van alle rechten, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben ingediend bij DroneStars, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door Afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard door DroneStars.
 1. Herroepingsrecht / bedenktijd
  • Consument die een Overeenkomst heeft gesloten via telefoon, postorder, e-mail of de Website komt het herroepingsrecht toe ter zake de bestelde Producten of Diensten.
  • Om van dit herroepingsrecht gebruik te maken, moet Consument binnen de wettelijke bedenktermijn van veertien (14) dagen het modelformulier (zie Bijlage III) aan DroneStars retourneren of op een andere ondubbelzinnige wijze aan DroneStars duidelijk maken dat hij de Overeenkomst ter zake de Producten of Diensten wenst te ontbinden. Na ontvangst van het modelformulier of de ondubbelzinnige mededeling zal DroneStars de ontbinding van de Overeenkomst bevestigen.
  • De hiervoor genoemde bedenktijd gaat voor Producten in op de dag nadat Consument de Producten heeft ontvangen en voor Diensten op de dag nadat de Overeenkomst is bevestigd. Als Consument vooraf een Derde, niet zijnde de vervoerder, heeft aangewezen als ontvanger, geldt dat ontvangst door deze Derde beslissend is.
  • Als Consument meerdere Producten heeft besteld die in meerdere leveringen worden uitgeleverd, gaat de bedenktijd pas in zodra Consument de laatste levering heeft ontvangen of, wanneer van toepassing, de laatste levering is ontvangen door een vooraf door Consument aangewezen Derde, niet zijnde de vervoerder.
  • Consument is gehouden om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de Producten en de verpakking. Consument zal de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, gelijk als Consument in een winkel zou doen. Als Consument de Producten verder uitpakt of gebruikt dan toegestaan of de Producten of verpakking beschadigd, is Consument aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten.
  • Consument moet de Producten (met alle toebehoren en in de originele verpakking tezamen met een kopie van de factuur) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen, nadat Consument heeft aangegeven de Overeenkomst te willen ontbinden, aan DroneStars terugsturen. Beslissend is of Consument de zending binnen de bedenktermijn feitelijk heeft aangeboden bij of meegegeven aan een pakketbezorgingsbedrijf. DroneStars behoudt zich het recht voor om concrete instructies te geven voor retournering van de Producten.
  • De kosten voor het terugsturen van de Producten zijn voor rekening van Consument. In het Aanbod, op de Website en in de bevestiging van de bestelling is dit ook vermeld. Consument dient zorg te dragen voor voldoende frankering van het pakket.
  • Na ontvangst door DroneStars van de geretourneerde Producten zal DroneStars binnen een termijn van veertien (14) dagen de volledige koopsom, inclusief de verzendkosten van een standaardverzending, ter zake de betreffende Producten aan Consument Wordt de volledige Overeenkomst ontbonden, dan worden ook de verzend- en/of bezorgkosten van een standaard verzending/bezorging aan Consument terugbetaald. Terugbetaling vindt plaats in dezelfde valuta en via hetzelfde betaalmiddel.
  • De instructie en het modelformulier voor ontbinding / herroeping van een Overeenkomst door Consument zijn opgenomen als Bijlage II en III bij deze Algemene Voorwaarden.
  • Als Consument zich niet houdt aan de in dit Artikel 12 genoemde voorwaarden, kan er geen ontbinding van de Overeenkomst plaatsvinden en zal de koopprijs niet worden terugbetaald.

 

 1. Reclame
  • Consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd bij DroneStars.
  • Iedere klacht dient voorzien te zijn van alle relevantie informatie om de klacht goed te kunnen onderzoeken zoals het bestelnummer, de datum van aflevering, het adres waar de Producten zijn afgeleverd, een gedetailleerde beschrijving en motivering van de klacht en eventueel relevant beeldmateriaal. Ook is Consument of Afnemer gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en op eerste verzoek aan DroneStars te retourneren.

 

Specifiek voor Afnemer:                      

 • Afnemer dient de Producten (inclusief verpakking en gebruiksaanwijzing) direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren en de volledigheid te controleren.
 • Klachten over ontbrekende of beschadigde (onderdelen van) Producten, verpakking, afwijkingen in maat, getal, of andere afwijkingen ten aanzien van de overeengekomen productspecificaties die redelijkerwijs kunnen worden ontdekt bij deze inspectie dienen door Afnemer, op straffe van verval van alle rechten, binnen veertien (14) dagen na aflevering van de specifieke Producten schriftelijk te worden gedaan.
 • Onverminderd het voorgaande, kan Afnemer op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet uiterlijk binnen twee (2) maanden na aflevering van de specifieke Producten en binnen een termijn van veertien (14) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd.
 • Het indienen van een reclame schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op. Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten.
 1. Doorverkopen, onderhouden en aanpassen van de Producten
  • De Producten zijn specifiek ontworpen voor de Europese Economische Ruimte (EER) en voldoen aan de daar geldende productveiligheidswetgeving. DroneStars staat niet in voor de geschiktheid van de Producten buiten deze markt.
  • Afnemer vrijwaart DroneStars voor iedere aanspraak van Derden en alle door DroneStars te maken kosten als gevolg van het doorverkopen of anderszins op de markt brengen van de Producten buiten de EER, waaronder het schenden van toepasselijke internationale, Europese of nationale exportcontrole- en sanctiewetten.
  • DroneStars is niet gehouden tot herstel en is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitblijven van tijdig en/of correct onderhoud of reparatie van de Producten. Afnemer vrijwaart DroneStars voor iedere aanspraak van Derden en alle door DroneStars te maken kosten als gevolg van het uitblijven van tijdig en/of correct onderhoud of reparatie van de Producten.
  • Zonder uitdrukkelijke toestemming van DroneStars is het Afnemer niet toegestaan om, anders dan ten behoeve van regulier onderhoud, de Producten aan te passen of om onderdelen van de Producten te vervangen.
  • Afnemer vrijwaart DroneStars, ook na daartoe gegeven toestemming door DroneStars, voor iedere aanspraak van Derden en alle door DroneStars te maken kosten als gevolg van het (laten) aanpassen van de Producten door Afnemer zoals bedoeld in Artikel 14.4.
 1. Garantie en aanspraken
  • Met inachtneming van het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde garandeert DroneStars gedurende twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf het moment van levering, de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten.
  • DroneStars garandeert op geen enkele wijze dat de door haar verkochte Producten geschikt zijn voor het doel dat Consument of Afnemer met de Producten heeft. Het is aan Consument of Afnemer zelf om, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, te onderzoeken of de te kopen Producten geschikt zijn voor het doel en gebruik door Consument of Afnemer.
  • Consument of Afnemer blijft in geval van een garantieclaim gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten. Een (terechte) garantieclaim geeft geen recht op opzegging van de Overeenkomst.
  • De in dit artikel opgenomen garantieverplichting van DroneStars geldt in ieder geval niet wanneer:
   1. een gebrek voortvloeit uit het feit dat DroneStars onvolledige of onjuiste informatie heeft ontvangen van Consument of Afnemer met betrekking tot het uitvoeren van de desbetreffende Overeenkomst;
   2. een gebrek voortvloeit uit het feit dat Consument of Afnemer de Producten op een andere wijze gebruikt dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten;
   3. wijzigingen of reparaties aan de Producten zijn verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van DroneStars;
   4. de geleverde Producten zijn aangetast door van buitenaf komende oorzaken;
   5. de Consument of Afnemer enige uit de onderliggende Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tegenover DroneStars niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of is nagekomen.
   6. de wettelijke en/of de door DroneStars gegeven aanwijzingen voor montage, hermontage, gebruik en/of controle en onderhoud van de Producten niet zijn opgevolgd.
  • Voor zaken die DroneStars van Derden betrekt, zijn haar verplichtingen tegenover Consument of Afnemer nimmer groter, noch van langere duur, dan de (garantie)verplichtingen van die Derden tegenover DroneStars.

 

Specifiek voor Afnemer:

 • Als de prestatie niet deugdelijk door DroneStars is uitgevoerd, heeft DroneStars de keuze om de prestatie opnieuw te verrichten, het geleverde aan te vullen of om Afnemer te crediteren voor een evenredig deel van de koopprijs. DroneStars is niet gehouden tot vergoeding van schade van Afnemer vanwege het niet kunnen gebruiken van de Producten
 • Als DroneStars kiest voor het opnieuw verrichten van de prestatie, dan bepaalt DroneStars de wijze en het tijdstip van de uitvoering. Afnemer zal op eerste verzoek en in overeenstemming met de instructies van DroneStars ondeugdelijke Producten op eigen kosten retourneren aan DroneStars. Wanneer DroneStars bij nakoming van garantieverplichtingen (onderdelen van) Producten vervangt, worden deze eigendom van DroneStars, vanaf het moment van vervanging.
 • Door herstel of vervanging van Producten of montage die opnieuw plaatsvindt, worden garantie- noch reclametermijnen gestuit of verlengd. Bij vervanging van niet-slijtdelen (zoals een motor) heeft de klant opnieuw 1 jaar garantie op dit onderdeel.
 • Reis-, verzend- en verblijfkosten van DroneStars met betrekking tot (extra) te verrichtte/verrichtte Diensten onder dit artikel komen voor rekening en risico van Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Transportkosten voor het opnieuw leveren van de Producten komen voor rekening en risico van Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • DroneStars is gerechtigd opvolgende leveranties op te schorten totdat klachten ongegrond zijn bevonden, of zijn verholpen, of DroneStars en Afnemer tot een vergelijk hierover zijn gekomen.
 • Na het verstrijken van de in Artikel 15.1 genoemde termijn vervallen alle aanspraken van Afnemer op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. Ook de overige bepalingen van dit artikel zijn in geval van dergelijke aanspraken van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaringen
  • Iedere vordering tot schadevergoeding van Consument of Afnemer tegenover DroneStars, behalve een vordering die door DroneStars is erkend, verjaart één (1) jaar na de dag waarop Consument of Afnemer bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van DroneStars.
  • Consument of Afnemer vrijwaart DroneStars voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van DroneStars en Derden in verband met het gebruik van de Producten op een andere wijze dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten.
  • DroneStars is in geen geval aansprakelijk voor enige schade wanneer en voor zover deze voortvloeit uit het niet nakomen van aanwijzingen/instructies van DroneStars of het niet-nakomen van gebruiks-, controle- en/of onderhoudsvereisten van Producten of in combinatie hiermee gebruikte apparatuur/hardware/software door Consument, Afnemer of door hem ingezette werknemers of Derden.

 

Specifiek voor Afnemer:

 • DroneStars is in verband met of voortvloeiend uit een (nog te sluiten) Overeenkomst met Afnemer, dan wel enige andere verbintenis uit de wet (zoals een onrechtmatige daad), niet aansprakelijk voor door Afnemer of Derden geleden schade. Hieronder valt ook gevolgschade, bedrijfsschade, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van Derden tegenover Afnemer.
 • Voor schade veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij DroneStars of andere personen van wiens diensten DroneStars gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen, is DroneStars niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DroneStars.
 • Afnemer dient binnen één (1) kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een schadeveroorzakend feit DroneStars aansprakelijk te stellen voor geleden of nog te lijden schade. Bij gebreke hiervan kan Afnemer zich hier niet meer op beroepen.
 • Ingeval DroneStars, ondanks het bovenstaande (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding geldt dat DroneStars’ aansprakelijkheid tegenover Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van DroneStars in het betreffende geval uitkeert.
 • Ingeval DroneStars, ondanks het bovenstaande en meer specifiek Artikel 16.7, (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding geldt dat DroneStars’ aansprakelijkheid tegenover Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot de factuurwaarde van de door Afnemer afgenomen Producten die aanleiding hebben gegeven tot het schadeveroorzakende feit dan wel (wanneer dit lager is) een bedrag van EUR 5.000 in totaal per reeks gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak.
 • Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke in verband met de geleverde Producten door toeleveranciers van DroneStars aan DroneStars kunnen worden tegengeworpen, zullen door DroneStars ook aan de Afnemer kunnen worden tegengeworpen.
 • Verstrekte adviezen ontslaan Afnemer niet van zijn verplichting de Producten (telkens) op hun geschiktheid voor de door hem beoogde doeleinden te onderzoeken, en deze in een voorkomend geval zo nodig buiten gebruik te stellen. De feitelijke toepassing en het gebruik van de Producten komen geheel voor rekening en risico van Afnemer. DroneStars is daarvoor niet aansprakelijk.
 • Afnemer is gehouden DroneStars, haar werknemers en door haar ingeschakelde partijen te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van aanspraken van Derden in verband met de verkoop/levering en het bestaan en/of het gebruik van de Producten ter zake van schade waarvoor DroneStars op grond van de Overeenkomst niet aansprakelijk is.
 • Afnemer zal personeelsleden van DroneStars en door DroneStars ingeschakelde partijen nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een Overeenkomst. De werknemers van DroneStars of door DroneStars voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich tegenover Afnemer beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die Overeenkomst zelf partij.

 

 1. Veiligheidsmaatregelen en recall
  • Consument of Afnemer dient DroneStars onmiddellijk te informeren als zij wetenschap heeft van een potentieel veiligheidsgebrek in de Producten of vermoed dat hiervan sprake is.
  • Consument of Afnemer is gehouden onverwijld mee te werken aan (maatregelen in verband met) een veiligheidswaarschuwing, veiligheidscontroles en vervanging van (onderdelen van) de Producten om veiligheidsredenen.
  • Consument of Afnemer is ook gehouden onverwijld mee te werken aan een door DroneStars geïnstigeerde recall van Producten.
  • Eventuele schade of kosten van Consument of Afnemer in verband met het bepaalde in dit Artikel 17 worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de dagwaarde van de geleverde c.q. teruggehaalde Producten. Omzet- en winstderving worden niet vergoed.

 

 1. Geheimhouding
  • Alle door DroneStars aan Consument of Afnemer verstrekte informatie en gegevens (waaronder aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (bedrijfs)films, foto’s, stempels, knowhow, modellen, platen, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen) van welke aard en in welke vorm dan ook zijn en blijven eigendom van DroneStars en zijn vertrouwelijk. Consument of Afnemer dient deze informatie en gegevens geheim te houden en mag deze informatie en gegevens niet verveelvoudigen, openbaar maken of aan Derden ter beschikking stellen.
  • Het is Consument of Afnemer niet toegestaan om tekst- en/of beeldmateriaal van de Website te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van DroneStars.
  • Het is Consument of Afnemer niet toegestaan om op de Producten aangebrachte herkenningstekens of enige aanduiding over (keur)merken, zoals CE-markering, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de door DroneStars geleverde Producten (geheel of gedeeltelijk) te verwijderen, te wijzigen of onzichtbaar dan wel onleesbaar te maken.
 1. Intellectuele eigendom
  • Als bij de uitvoering van de Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten tot stand komen, heeft te gelden dat DroneStars aangemerkt wordt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. Aan DroneStars komt het exclusieve recht toe om een octrooi, merk of model aan te vragen. Voorts wordt DroneStars exclusief auteursrechthebbende op tot stand gebrachte werken.
  • Alle rechten op de door DroneStars geleverde Producten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, berusten uitsluitend bij DroneStars of haar licentiegevers. DroneStars draagt bij de uitvoering van de Overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan Consument of Afnemer.
  • Als de door DroneStars te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan Consument of Afnemer overgedragen. Consument of Afnemer verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is Consument of Afnemer niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door Consument of Afnemer aan een Derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.
  • DroneStars is niet aansprakelijk en Consument of Afnemer dient DroneStars te vrijwaren voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van Derden die worden veroorzaakt door uitvoering van de Overeenkomst door DroneStars of door het combineren van (een deel van) door DroneStars geleverde Producten met niet van DroneStars afkomstige apparatuur of producten of veroorzaakt door wijzigingen in de door DroneStars geleverde Producten die zonder toestemming van DroneStars zijn aangebracht.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud en zekerheden
  • De door DroneStars geleverde Producten blijven haar eigendom tot het moment dat Consument of Afnemer aan al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een Overeenkomst (zoals rente, kosten en boetes), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek. Een retentierecht op de Producten komt Consument of Afnemer niet toe.
  • Consument of Afnemer is gehouden ten aanzien van alle Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van DroneStars rust de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden, DroneStars toegang tot die zaken te verschaffen en DroneStars onverwijld schriftelijk te informeren van iedere actie van Derden, die op voor DroneStars nadelige wijze betrekking heeft of kan hebben op de geleverde Producten.
  • DroneStars heeft het recht aan Consument of Afnemer geleverde Producten die eigendom van DroneStars zijn gebleven, terug te (doen) nemen wanneer Consument of Afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of DroneStars aanleiding heeft om aan te nemen dat Consument of Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Consument of Afnemer is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan terugname verbonden kosten worden gedragen door Consument of Afnemer. Bij terugname wordt Consument of Afnemer gecrediteerd op basis van de factuurwaarde, of, ingeval van beschadiging van de Producten, op basis van de reële waarde in het economische verkeer.
  • Consument of Afnemer is gehouden Derden (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop DroneStars een eigendomsvoorbehoud heeft) te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van DroneStars. Consument of Afnemer dient DroneStars hiervan in een voornoemd geval onmiddellijk schriftelijk door middel van een brief en per mail op de hoogte te stellen.

 

Specifiek voor Afnemer:

 • De Producten kunnen door Afnemer, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, niet worden doorverkocht, gebruikt of bezwaard met enig zekerheidsrecht zolang hierop een eigendomsvoorbehoud van DroneStars rust.
 • Het eigendomsvoorbehoud herleeft in de situatie dat Afnemer op enig moment aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, maar er nieuwe verplichtingen voor Afnemer ontstaan uit een nieuwe Overeenkomst.
 • Ter zake van alle zich onder DroneStars bevindende Producten bestemd voor Afnemer behoudt DroneStars zich een retentierecht voor, zolang Afnemer diens verplichtingen niet is nagekomen.
 • Ongeacht de overeengekomen betalingscondities, is Afnemer gehouden (telkens) op eerste verzoek van DroneStars naar diens oordeel nadere zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen tegenover DroneStars. Zekerheid kan onder meer bestaan uit het stellen van een bankgarantie of het voldoen van voorschotbetalingen ter grootte van de bedragen als aangegeven door DroneStars. DroneStars is geen rente verschuldigd over voorschotbetalingen. Als Afnemer hieraan niet binnen de door DroneStars gestelde termijn voldoet, raakt Afnemer direct in verzuim.

 

 1. Toerekenbare tekortkoming, opschorting en beëindiging van de Overeenkomst
  • Consument wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Consument tegenover DroneStars zal onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer:
   1. Consument zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of een verzoek doet om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
   2. Consument enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen tegenover DroneStars niet of niet geheel nakomt;
   3. Consument nalaat een aan DroneStars verschuldigd factuurbedrag binnen de in de aanmaning gestelde termijn van veertien (14) dagen te voldoen;
   4. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Consument;
   5. een met a t/m d vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Consument.
  • Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Afnemer tegenover DroneStars zal onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer:
   1. Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
   2. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van DroneStars;
   3. Afnemer enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen tegenover DroneStars niet of niet geheel nakomt;
   4. Afnemer nalaat een aan DroneStars verschuldigd factuurbedrag binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
   5. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Afnemer;
   6. aan een bestuurder van Afnemer een civielrechtelijk bestuursverbod wordt opgelegd;
   7. een met a t/m f vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Afnemer.
  • DroneStars is in de in Artikel 21.1-21.2 genoemde situaties gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of om de Overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd DroneStars’ overige rechten, zoals rechten ten aanzien van al vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding.
  • DroneStars is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding tegenover Consument of Afnemer in geval van beëindiging van de Overeenkomst in overeenstemming met het in dit Artikel 21 bepaalde.
  • In geval van ontbinding is DroneStars gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Consument of Afnemer.
  • Bij beëindiging van de Overeenkomst blijven bepalingen in stand die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.

 

 

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op ieder Aanbod van DroneStars, iedere tussen Partijen gesloten Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een Overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechter die op grond van de Nederlandse wet bevoegd is om kennis te nemen van het geschil.

***

Opgesteld op 4 oktober 2023

 

 

Bijlage I – Bedrijfsgegevens en klachten door Consument of Afnemer

 

Bedrijfsgegevens

 

DroneStars B.V.

Arnolduspark 16

2132 CR Hoofddorp

Nederland

T: 085 – 273 6905

E: info@dronestars.nl

W: www.dronestars.nl

KvK: 64923517

IBAN: NLRABO0308285336

BIC: RABONL2U

BTW-nr: NL855904811B01

 

 

Klachten

Klachten over (de geleverde) Producten of Diensten of over facturen en overige correspondentie kunnen door Consument of Afnemer schriftelijk gericht worden aan info@dronestars.nl.

DroneStars zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht van Consument of Afnemer schriftelijk reageren. Als DroneStars binnen deze termijn geen inhoudelijke of definitieve reactie kan geven, dan zal DroneStars ontvangst van de klacht binnen veertien (14) dagen schriftelijk bevestigen en Consument of Afnemer een indicatie geven van de termijn waarbinnen DroneStars verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven.

 

 

 

Bijlage II – Instructie voor ontbinding / herroeping door Consument

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen.

Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag:

 1. van de sluiting van de Overeenkomst (bij een dienstenovereenkomst),
 2. waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit krijgt (bij een verkoopovereenkomst) of
 3. waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste Product fysiek in bezit krijgt (bij een overeenkomst waarbij u in dezelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op onderstaande bedrijfsgegevens via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de Overeenkomt te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.dronestars.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de Overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de Producten hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de Producten (met alle toebehoren en in de originele verpakking tezamen met een kopie van de factuur) onverwijld, maar in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop u het besluit om de Overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de Producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor uw rekening. U dient zorg te dragen voor voldoende frankering van het pakket.

U bent gehouden om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

Als u heeft verzocht om de verrichting van Diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de Overeenkomst herroept al geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de Overeenkomst.

Als u zich niet houdt aan deze instructie en Artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden, kan er geen ontbinding van de Overeenkomst plaatsvinden en zal de koopprijs niet worden terugbetaald.

 

 

Bijlage III – Modelformulier voor ontbinding / herroeping door Consument

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt ontbinden / herroepen

 

 

 • Aan: DroneStars B.V.

Arnolduspark 16, 2132 CR Hoofddorp, Nederland

E-mail: info@dronestars.nl

 

Bestelgegevens

 

 • Ik deel DroneStars hierbij mede dat ik onze Overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de volgende Producten en/of levering van de volgende Diensten herroep: _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 • Besteld op: _________________________ en/of ontvangen op: _________________________

Gegevens Consument

 • Voor- en achternaam: ________________________________
 • Adres: ________________________________
 • Postcode en woonplaats: ________________________________
 • Handtekening: ________________________________

Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend

 

 • Datum: ________________________________

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY | DRONESTARS B.V.

 

 

 1. Definitions

Offer                                                    Any offer made by DroneStars for the supply of Products or Services to the Consumer or Customer, including any quotation or price quotation made by DroneStars;

Customer                                             The natural person or legal entity acting in the exercise of a profession or business, registered in the Commercial Register, who enters into an Agreement with DroneStars or to whom DroneStars makes an Offer;

General Terms and Conditions            These general terms and conditions of sale and delivery, which have also been filed with the Chamber of Commerce;

Consumer                                            The natural person not acting in the course of a business or profession who enters into an Agreement with DroneStars or to whom DroneStars makes an Offer;

Third Parties                                        Any party which is not a contracting party to an Agreement;

Services                                               The activities described in the Offer and to be performed by DroneStars for the Consumer or Customer, such as renting and leasing Products, performing periodic inspections, maintenance and repairs, advising on insurance, providing training and supervising operations, inspection and licensing processes;

DroneStars                                          The private limited liability company incorporated under Dutch law as DroneStars B.V., having its registered office at (2132 CR) Hoofddorp, at Arnolduspark 16, registered in the registers of the Chamber of Commerce under number 64923517;

Agreements                                         Any arrangement and agreement between DroneStars and the Consumer or Customer for the supply of Products or Services, any amendment or addition thereto;

Force majeure                                     a situation referred to in Article 10 General Terms and Conditions;

Parties                                                DroneStars and the Consumer or Customer jointly;

Products                                              The (parts of) new or used unmanned aircraft such as drones and related devices and systems to be delivered or supplied by DroneStars to the Consumer or Customer, including product documentation, operating instructions and packaging;

Website                                              the website of DroneStars https://www.dronestars.nl.

 

 1. General
  • These General Terms and Conditions apply to every Offer and to all Agreements, and all related acts, both preparatory and executive in nature, whereby Services are provided or Products are delivered by DroneStars to the Consumer or Customer and all invoices issued by DroneStars to the Consumer or Customer.
  • The applicability of any other general terms and conditions (including purchasing conditions) of the Customer or Third Parties is excluded, unless DroneStars expressly accepts the applicability of such general terms and conditions in writing.
  • Deviating terms and conditions, amendments and additions to any provision in an Agreement shall only be valid if they are in writing and have been signed by the Parties.
  • If any provision of these General Terms and Conditions or any Agreement is for any reason wholly or partially void, or is nullified at any time, the remaining provisions shall remain in force. The parties will then negotiate the content of a new provision, which provision will come as close as possible to the content and purpose of the original provision.
  • If DroneStars does not always require strict compliance with these General Terms and Conditions, this does not mean that the (relevant) provisions of these General Terms and Conditions do not apply, or that DroneStars loses the right to require strict compliance with these General Terms and Conditions in other instances.
  • In interpreting the meaning of these General Terms and Conditions, the Dutch version shall prevail.
  • In the event of any conflict between an Agreement, these General Terms and Conditions or an Offer, the Agreement, these General Terms and Conditions and finally the Offer shall prevail.
  • Without the prior written consent of DroneStars, the Consumer or Customer may not use the name of DroneStars in any advertisement or publication or give the impression that there is any cooperation between DroneStars and the Consumer or Customer, or that DroneStars and the Consumer or Customer are affiliated with each other.
  • DroneStars is entitled to engage Third Parties for the performance of the Agreement.
  • Without DroneStars’ prior written consent, the Consumer or Customer may not assign any rights or obligations under the Agreement concluded between the Parties to a Third Party. This clause has the effect of property law.

 

 1. Information
  • The Consumer or Customer shall provide DroneStars with all essential information and documents relating to the Products or Services supplied or to be supplied by DroneStars prior to the conclusion of an Agreement. The Consumer or Customer shall guarantee the accuracy and completeness of the information and documents provided by them or on their behalf on which DroneStars bases its Offer.
  • The Consumer or Customer shall be available to answer DroneStars’ questions, the answers to which are necessary for the preparation of the Offer or for the performance of the Agreement. In the absence of such information, DroneStars has the right to suspend its work and any agreed delivery period shall be extended by the time needed by the Consumer or Customer to answer the questions in an adequate manner.

 

 1. Offer
  • Any Offer made by DroneStars is non-binding. After acceptance by the Consumer or Customer, DroneStars has the right to revoke the Offer within five (5) working days after receipt of the acceptance by the Consumer or Customer.
  • The Offer contains a complete and accurate description of the Products or Services offered. The description in the Offer and the content of other data provided with the Offer, such as (information) brochures, are sufficiently detailed to enable the Consumer or Customer to make a proper assessment of the Offer. The Consumer or Customer may not rely on apparent printing, typesetting, programming or program errors in/on the Website, brochures, offers or other materials or expressions of DroneStars.

 

 1. Conclusion of the Agreement
  • An Agreement is concluded when DroneStars receives an acceptance of an offer from the Consumer or Customer and DroneStars confirms receipt of the offer to the Consumer or Customer in writing or by the actual (commencement of) delivery of the Products or Services by DroneStars to the Consumer or Customer.
  • If an acceptance of an Offer deviates from an Offer, even if only with regard to minor points, DroneStars is not bound by this deviation and no Agreement is concluded unless the deviation is expressly accepted by DroneStars.
  • The Consumer or Customer may and shall (each time) examine the Products for their suitability for the purposes intended by the Consumer or Customer. The actual application and use of the Products shall be entirely at the expense and risk of the Consumer or Customer.
  • As long as the order has not yet been dispatched by DroneStars, the order can be cancelled by the Consumer or Customer. The Consumer or Customer must immediately inform DroneStars by e-mail and/or telephone.

 

 1. Prices and tariffs
  • All prices and rates are in Euros, exclusive of VAT and exclusive of shipping or delivery costs, unless expressly agreed otherwise. DroneStars shall inform the Consumer or Customer of the shipping or delivery costs prior to the final order.
  • If the prices and/or rates of the price-determining factors of the Products or Services, such as wages, materials, currency differences, transport costs, import duties or insurance rates, increase for whatever reason, DroneStars is entitled to change the agreed prices of the Products or Services accordingly at any time.

 

 1. Delivery time and deadlines
  • Delivery periods and other deadlines are based on the information known at the time of the conclusion of the Agreement and the prevailing circumstances.
  • Stated or agreed delivery periods and other deadlines are approximate and should never be regarded as strict deadlines.
  • Delivery periods and other deadlines shall commence on the first working day after the conclusion of the Agreement.
  • Unless otherwise stated, Products ordered via the Website are available from stock. DroneStars will endeavour to dispatch an order placed on a working day before 17:00 by parcel post within two days of DroneStars’ opening. The order will therefore be dispatched within two working days and delivered one or more days later, depending on the parcel service.
  • If a Product or Service is (temporarily) not available, the Consumer or Customer will be informed as soon as possible and the Consumer or Customer will have the choice to cancel the order or to wait until the Product or Service becomes available. If the Consumer or Customer does not respond or does not wish to wait, the Agreement will be terminated (in Dutch: ontbinden) by DroneStars and any purchase price already paid will be refunded to the Consumer or Customer within thirty (30) days.
  • Delivery periods and other deadlines shall be extended by the period during which performance of the Agreement is delayed as a result of Force Majeure or other circumstances of which DroneStars is not aware, non-payment or suspension by DroneStars of its obligations.

 

 1. Delivery, transport and risk
  • Delivery shall be made to the address provided by the Consumer or Customer. DroneStars is accountable and responsible for the Products until the moment of delivery of the Products to the Consumer or Customer. If the Products are collected by the Consumer or Customer, responsibility for the Products shall pass to the Consumer or Customer at the moment of the handover of the Products.
  • DroneStars will provide the Customer or Consumer with the following information at the latest upon delivery of the Products:
   1. DroneStars’ (visiting) address (see Annex I below);
   2. how the Consumer or Customer can file complaints (see Annex I below);
   3. the manner and conditions under which the right of withdrawal can be exercised by the Consumer and the instruction for doing so (see Article 12 and Annex II below); and
   4. the model withdrawal/dissolution form (see Article 12 and Annex III below).

 

 1. Execution of the Agreement and offtake
  • The Consumer or Customer is obliged to cooperate in the delivery of the Products and to take delivery of the Products.
  • If the Consumer or Customer does not take delivery of the Products, DroneStars reserves the right to pass on any associated costs (including storage and transport costs) to the Consumer or Customer.
  • The Purchase shall be deemed to have been refused if the Products ordered have been offered for delivery, but delivery has proved to be (factually) impossible. The provision of an incorrect or incomplete address shall be at the Consumer or Customer’s own risk and expense. The date of delivery shall be the date on which acceptance is refused.

 

Specific to the Customer:

 • The Customer shall, at its own expense, ensure that it has timely possession of all national and local permits, approvals, certificates and registrations required on the basis of the applicable (national, European or other) regulations for the commercial resale, purchase, lease and use of the Products (whether or not in combination with other equipment) and/or possesses the legal capacity on the basis of which it is entitled to do so.
 • The Customer shall also comply with all requirements applicable to it under national or European (product) laws and regulations, decisions, rulings and orders of competent authorities, industry guidelines, and requirements relating to permits, certificates and registrations in connection with the resale, purchase, lease and use of the Products (in combination with other equipment).
 • The Customer shall strictly comply with all applicable export control and sanction laws and obtain all necessary export licences prior to the export, transfer or transit of the Products. The Customer shall not directly or indirectly export, transfer or transit the Products to countries, regions, persons or entities subject to international or European sanctions under the latest export control and sanctions laws. The Customer shall use the Products for civilian purposes only.
 • The Customer shall also require its customers or (other) end-users to strictly comply with the provisions of Articles 9.4-9.6.

 

 1. Force Majeure
  • If DroneStars is prevented from (further) performing the Agreement due to Force Majeure of a permanent or temporary nature, regardless of whether the force majeure situation could have been foreseen, DroneStars shall be entitled, without any obligation to pay compensation (to the Consumer or Customer), to suspend the (further) performance of the Agreement in whole or in part or, at the discretion of DroneStars, to terminate (in Dutch: ontbinden) the Agreement in whole or in part by means of a written notice to that effect, without judicial intervention.
  • DroneStars shall inform the Consumer or Customer of the Force Majeure situation as soon as possible. In the event of suspension as referred to in Article 10.1, DroneStars shall still be entitled to terminate (in Dutch: ontbinden) the Agreement in whole or in part at a later date.
  • Force Majeure includes all circumstances that render DroneStars temporarily or permanently unable to meet its obligations, such as fire, frost, strike or work lockout, riot, war, terrorism, cybercrime, pandemic, government measures such as import or export restrictions or other supply or trade restrictions, default of suppliers, power failures, computer, telephone and internet failures, loss, theft or misappropriation from DroneStars’ workshops and furthermore all circumstances in which DroneStars cannot reasonably be required to (continue to) fulfil its obligations to Consumer or Customer. Force majeure of DroneStars’ (suppliers) shall also be deemed to be Force Majeure of DroneStars.
  • If the Force Majeure on the part of DroneStars lasts longer than three (3) months, the Consumer or Customer is entitled to terminate (in Dutch: ontbinden) the Agreement in relation to the part that cannot be performed by means of a written statement.

 

 1. Invoicing and payment
  • When ordering via the Website, the purchase price must be paid in advance during the ordering process by one of the payment options on the Website. The Consumer or Customer may choose to pay in advance by bank transfer or iDEAL.
  • If payment in advance is chosen, the Agreement is concluded under the resolutive condition of payment. This means that the order will not be dispatched until payment has been received by DroneStars. If payment is not received within seven (7) days, the Consumer or Customer will receive a reminder. If payment is still not received after seven (7) days, DroneStars is entitled to terminate (in Dutch: ontbinden) the Agreement with immediate effect. When paying by bank transfer, the Consumer or Customer must clearly state the order number in the payment and take into account the processing time of the bank.
  • In all other cases, unless otherwise agreed in writing, the Consumer or Customer must pay the total amount stated on the invoice, including VAT, within fourteen (14) days of the invoice date.
  • Payment must be made net by crediting to the bank account specified by DroneStars. The date of payment is the date shown on DroneStars’ bank statements.
  • DroneStars is entitled to invoice Agreements that are executed in parts as partial deliveries.
  • Incoming payments will always be applied to the payment of judicial and extrajudicial costs, penalties and interest, and then to the payment of the oldest outstanding accounts with DroneStars, regardless of any other indication by the Consumer or
  • If the Consumer has not paid the full amount due within the agreed payment period, and Consumer has been reminded by DroneStars with due observance of a payment period of fourteen (14) days, the Consumer is in default by operation of law. From the day on which the Consumer is in default until the day on which payment is made in full, the Consumer is obliged to pay statutory interest as referred to in Article 6:119 of the Dutch Civil Code. In addition, the Consumer is obliged to pay extrajudicial collection costs in accordance with the graduated scale of the decree attached to the Dutch Extrajudicial Collection Costs (Standardisation) Act.

 

Specific to the Customer:

 • The Customer shall not be entitled to suspend or set off its payment obligations to DroneStars.
 • If the Customer has not paid the full amount due within the agreed payment term, the Customer shall be in default by operation of law, without any notice of default being required. From the day the Customer is in default until the day of full payment, DroneStars is entitled to charge a default interest of 1.5% on the amount due per month or part thereof, whereby a part of a month shall count as a whole month, or the statutory commercial interest as referred to in article 6:119a of the Dutch Civil Code, if the commercial interest is higher than the contractual interest. The Customer shall owe ‘interest on interest’ in accordance with the provisions of Article 6:119a paragraph 3 of the Dutch Civil Code each time after the expiry of one year. This is without prejudice to DroneStars’ right to full compensation in accordance with the law.
 • All costs (judicial and extrajudicial) for the collection of what the Customer owes to DroneStars shall be borne by the Customer. This includes the costs of seizure, bankruptcy applications and collection costs and the costs of lawyers, bailiffs and other experts engaged by DroneStars. The extrajudicial collection costs to be incurred by DroneStars, which DroneStars is entitled to charge – also in the context of penalty proceedings – shall amount to at least 15% of the total amount owed to DroneStars, with a minimum of EUR 750, plus VAT, without prejudice to DroneStars’ right to full compensation for damages and costs in respect of the collection of the amounts owed.
 • At the risk of forfeiting all rights, the Customer must submit complaints about invoices to DroneStars in writing no later than fourteen (14) days after the invoice date, failing which invoices shall be deemed to have been accepted and approved by the Customer, and complaints in this regard shall no longer be accepted by DroneStars.

 

 

 

 

 1. Right of withdrawal or dissolution right (cooling-off period or cancellation period)
  • Consumers who have concluded an Agreement by telephone, mail order, e-mail or via the Website have a right of withdrawal in respect of the Products or Services ordered.
  • To exercise this right of withdrawal, the Consumer must return the model form (see Annex III) to DroneStars within the statutory withdrawal period of fourteen (14) days or otherwise clearly inform DroneStars that he or she wishes to withdraw from the Agreement with regard to the Products or Services. DroneStars will confirm the withdrawal from the Agreement upon receipt of the model form or the clear communication.
  • The aforementioned cooling-off period shall commence for Products on the day after the Consumer has received the Products, and for Services on the day after the Agreement has been confirmed. If the Consumer has previously designated a Third Party other than the carrier as the recipient, the date of receipt by this Third Party shall be decisive.
  • If the Consumer has ordered several Products to be delivered in several deliveries, the cooling-off period only starts when the Consumer has received the last delivery or, if applicable, when the last delivery has been received by a Third Party designated by the Consumer in advance, other than the carrier.
  • The Consumer is obliged to handle the Products and packaging with care during the cooling-off period. The Consumer shall only unpack or use the Products to the extent necessary to determine the nature, characteristics and operation of the Products, similar to what the Consumer would do in a shop. If the Consumer unpacks or uses the Products beyond what is permitted or damages the Products or packaging, the Consumer will be liable for a reduction in the value of the Products.
  • The Consumer must return the Products (with all accessories and in the original packaging, together with a copy of the invoice) to DroneStars as soon as possible, but no later than fourteen (14) days, after the Consumer has indicated that he or she wishes to withdraw from the Agreement. The decisive factor is whether the Consumer has actually handed over the shipment to or given it to a parcel delivery company within the cooling-off period. DroneStars reserves the right to give specific instructions in relation to the return of the Products.
  • The cost of returning the Products shall be borne by the Consumer. This is also stated in the Offer, on the Website and in the order confirmation. The Consumer must ensure that the package is sufficiently stamped.
  • Upon receipt of the returned Products by DroneStars, DroneStars will reimburse the Consumer the full purchase price of the Products in question, within a period of fourteen (14) days, including the shipping costs for a standard delivery. If the entire Agreement is withdrawn, the shipping and/or delivery costs of a standard shipment/delivery will also be refunded to the Consumer. Refunds will be made in the same currency and via the same means of payment.
  • The instruction and the model form for withdrawal/dissolution of an Agreement by the Consumer are attached as Annexes II and III to these General Terms and Conditions.
  • If the Consumer does not comply with the conditions mentioned in this Article 12, the Agreement cannot be withdrawn and the purchase price will not be refunded.

 

 1. The right of reclamation
  • Consumers can no longer claim that there is a defect in the performance if they have not complained to DroneStars in writing within a reasonable period of time after they have discovered or reasonably should have discovered the defect.
  • Any complaint must include all relevant information to properly investigate the complaint, such as the order number, delivery date, address to which the Products were delivered, a detailed description and justification of the complaint and any relevant visual material. The Consumer or Customer is also obliged to keep a defective part and return it to DroneStars upon first request.

 

Specific to the Customer:                     

 • The Customer must inspect the Products (including packaging and instructions for use) as fully as possible immediately after delivery and check for completeness.
 • Complaints about missing or damaged (parts of) Products, packaging, deviations in size, number, or other deviations from the agreed product specifications that can reasonably be discovered upon such inspection must be made by the Customer in writing within fourteen (14) days after delivery of the specific Products, under penalty of forfeiture of all rights.
 • Without prejudice to the foregoing, the Customer may no longer invoke a defect in the performance if it has not complained about it in writing no later than two (2) months after delivery of the specific Products and within a period of fourteen (14) days after it has discovered or reasonably should have discovered the defect.
 • The submission of a complaint shall not suspend the Customer’s obligation to pay. The Customer remains obliged to take delivery and pay for any other Products ordered.

 

 1. Reselling, maintenance and modification of the Products
  • The Products are specifically designed for the European Economic Area (EEA) and comply with the product safety legislation applicable there. DroneStars does not guarantee the suitability of the Products outside this market.
  • The Customer shall indemnify DroneStars against any claims by Third Parties and all costs to be incurred by DroneStars as a result of the resale or other marketing of the Products outside the EEA, including the violation of applicable international, European or national export control and sanctions laws.
  • DroneStars shall not be obliged to repair or be liable for any damage resulting from the failure to maintain or repair the Products in a timely and/or proper manner. The Customer shall indemnify DroneStars against all claims by Third Parties and all costs to be incurred by DroneStars as a result of the failure to maintain or repair the Products in a timely and/or proper manner.
  • The Customer is not permitted to modify the Products or replace parts of the Products without the express consent of DroneStars, except for the purpose of regular maintenance.
  • The Customer shall indemnify DroneStars, even after DroneStars has given its consent, against all claims by Third Parties and all costs incurred by DroneStars as a result of the Customer modifying the Products or having them modified as referred to in Article 14.4.

 

 1. Warranty and claims
  • Subject to the provisions elsewhere in these General Terms and Conditions, DroneStars warrants the soundness of the Products it delivers for twelve (12) months from the date of delivery.
  • DroneStars in no way warrants that the Products it sells are suitable for the purpose for which the Consumer or Customer has the Products. It is the responsibility of the Consumer or Customer to determine, prior to the conclusion of the Agreement, whether the Products to be purchased are suitable for the purpose and use by the Consumer or Customer.
  • In the event of a warranty claim, the Consumer or Customer remains obliged to purchase and pay for any other Products ordered. A (justified) warranty claim does not give the right to dissolve (in Dutch: opzeggen) the Agreement.
  • The warranty obligation of DroneStars contained in this article does not apply in any case if:
   1. a defect results from the fact that DroneStars has received incomplete or incorrect information from the Consumer or Customer regarding the performance of the relevant Agreement;
   2. a defect results from the fact that the Consumer or Customer has used the Products in a manner other than in accordance with the agreed or usual purpose of the Products;
   3. changes or repairs have been made to the Products without the prior written consent of DroneStars;
   4. the delivered Products have been affected by external causes;
   5. the Consumer or Customer does not or has not properly or promptly fulfilled or complied with any obligations towards DroneStars under the underlying Agreement.
   6. the statutory and/or DroneStars’ instructions for the assembly, reassembly, use and/or inspection and maintenance of the Products have not been followed.
  • For items which DroneStars obtains from Third Parties, its obligations to the Consumer or Customer are never greater or of longer duration than the (warranty) obligations of these Third Parties to DroneStars.

 

Specific to the Customer:

 • In the event that DroneStars has failed to perform properly, DroneStars may, at its discretion, perform again, to supplement the delivery or to credit the Customer with a proportionate part of the purchase price. DroneStars shall not be obliged to compensate the Customer for damages resulting from the inability to use the Products.
 • If DroneStars chooses to perform again, DroneStars shall determine the manner and time of performance. The Customer shall return defective Products to DroneStars at its first request and in accordance with DroneStars’ instructions at its own expense. When DroneStars replaces (parts of) Products in fulfilment of its warranty obligations, these will become the property of DroneStars from the time of replacement.
 • Repair or replacement of the Products or reassembly does not interrupt or extend the warranty or claim periods. If non-wearing parts (e.g., an engine) are replaced, the Customer will again have a one (1) year warranty for this part.
 • Travel, shipping and accommodation costs incurred by DroneStars in connection with the (additional) Services to be performed/performed under this article shall be at the expense and risk of the Customer, unless otherwise agreed in writing.
 • Transport costs for redelivering the Products shall be at the Customer’s expense and risk, unless otherwise agreed in writing.
 • DroneStars is entitled to suspend further deliveries until complaints prove to be unfounded, or have been remedied, or until DroneStars and the Customer have reached an agreement on the matter.
 • After the expiry of the period referred to in Article 15.1, all claims of the Customer based on non-performance, non-conformity or for any other reason shall lapse. The other provisions of this article shall also apply mutatis mutandis to such claims.

 

 1. Limitation of liability and indemnification
  • Any claim for damages by the Consumer or Customer against DroneStars, with the exception of a claim recognised by DroneStars, shall be time-barred one (1) year after the date on which the Consumer or Customer has become aware of the damage and the liability of DroneStars.
  • The Consumer or Customer shall indemnify DroneStars against any liability and for all costs and damages incurred by DroneStars and Third Parties in connection with the use of the Products in a manner other than the agreed or customary use of the Products.
  • In no event shall DroneStars be liable for any damage if and in so far as it results from the failure of the Consumer, Customer or its employees or Third Parties to comply with the instructions of DroneStars or the failure of the Consumer, Customer or his or her employees or Third Parties to comply with the requirements for the use, control and/or maintenance of the Products or the equipment/hardware/software used in connection with the Products.

 

Specific to the Customer:

 • DroneStars is not liable in connection with or arising from an Agreement (yet to be concluded) with the Customer, or any other legal obligation (such as a wrongful act), for damage suffered by the Customer or Third Parties. This includes consequential damage, trading loss, suffered loss, missed savings, damage due to business stagnation or damage resulting from claims of Third Parties against the Customer.
 • DroneStars shall not be liable for damage caused by acts or omissions of personnel employed by DroneStars or other persons whose services DroneStars uses, including recommendations or advice, unless there is intent or deliberate recklessness on the part of DroneStars.
 • The Customer must, within one (1) calendar month after it has become aware or could reasonably have become aware of a damage-causing fact, hold DroneStars liable for the damage suffered or to be suffered. Failing this, the Customer can no longer rely on this.
 • If, notwithstanding the foregoing, DroneStars is obliged (according to standards of reasonableness and fairness) to pay compensation, the liability of DroneStars towards the Customer, whether contractual or otherwise, shall in any case be limited to the amount paid out by DroneStars’ liability insurance in the case in question.
 • In the event that, notwithstanding the above and more specifically Article 16.7, DroneStars is obliged (according to standards of reasonableness and fairness) to pay compensation, DroneStars’ liability to the Customer, contractually or otherwise, shall in any case be limited to the invoice value of the Products purchased by the Customer that gave rise to the damaging event or (if this value is lower) to a total amount of EUR 5,000 in total per series of events with one and the same cause.
 • Any conditions limiting, excluding or establishing liability that can be asserted against DroneStars by its suppliers in connection with the delivered Products will also be asserted by DroneStars against the Customer.
 • Advice from DroneStars does not release the Customer from its obligation to examine the Products (each time) for their suitability for the purposes intended by it, and to take them out of use if necessary. The actual application and use of the Products is entirely at the expense and risk of the Customer. DroneStars is not liable for this.
 • The Customer is obliged to indemnify and hold DroneStars, its employees and parties engaged by it harmless in the event of claims by Third Parties in connection with the sale/delivery and the existence and/or use of the Products in respect of damage for which DroneStars is not liable under the Agreement.
 • The Customer shall never hold employees of DroneStars and parties engaged by DroneStars personally liable in connection with an Agreement. Employees of DroneStars or auxiliary persons engaged by DroneStars for the performance of the Agreement may invoke vis-à-vis the Customer all defences to be derived from the Agreement, as if they were parties to that Agreement themselves.

 

 1. Safety measures and recall
  • The Consumer or Customer must inform DroneStars immediately if they know or suspect a potential safety defect in the Products.
  • The Consumer or Customer is obliged to immediately cooperate with (measures relating to) a safety warning, safety checks and replacement of (parts of) the Products for safety reasons.
  • The Consumer or Customer is also obliged immediately to cooperate in a recall of Products initiated by DroneStars.
  • Any damage or costs incurred by the Consumer or Customer in connection with the provisions of this Article 17 shall only be compensated up to the amount of the current market value of the delivered or retrieved Products. Loss of turnover and profit shall not be compensated.

 

 1. Confidentiality
  • All information and data provided by DroneStars to the Consumer or Customer (including offers, designs, images, drawings, (company) films, photographs, stamps, know-how, models, plates, other image, sound and information carriers or other aids) of any kind and in any form whatsoever are and remain the property of DroneStars and are confidential. The Consumer or Customer must keep such information and data confidential and may not reproduce, disclose or make available such information and data available to Third Parties.
  • The Consumer or Customer may not copy, store, publish, reproduce or otherwise use text and/or visual material from the Website without the express permission of DroneStars.
  • The Consumer or Customer shall not be permitted to remove, alter or make invisible or illegible (in whole or in part) any identification marks or any indication on the Products affixed to the Products, such as CE marking, trade names, patents or other rights of the Products supplied by DroneStars.

 

 1. Intellectual property
  • If intellectual property rights are created in the performance of the Agreement, DroneStars shall be deemed to be the creator, designer or inventor, respectively, of the works, models or inventions created. DroneStars shall have the exclusive right to apply for a patent, trademark or design. Furthermore, DroneStars becomes the exclusive copyright owner of created works.
  • All rights to the Products supplied by DroneStars, including intellectual property rights, belong exclusively to DroneStars or its licensors. DroneStars does not transfer any intellectual property rights to the Consumer or Customer in the performance of the Agreement.
  • If the Product or Service to be provided by DroneStars consists (in part) of the provision of software, the source code is not transferred to the Consumer or Customer. The Consumer or Customer acquires a non-exclusive, worldwide and perpetual licence to use the computer software exclusively for the normal use and proper operation of the Product. The Consumer or Customer may not transfer the licence or sublicense the software. If the Consumer or Customer sells the Product to a Third Party, the licence passes by operation of law to the acquirer of the Product.
  • DroneStars shall not be liable and the Consumer or Customer shall indemnify DroneStars for infringements of intellectual property rights of Third Parties caused by DroneStars’ performance of the Agreement or by combining all or part of Products supplied by DroneStars with equipment or products not originating from DroneStars or caused by changes made to the Products supplied by DroneStars without DroneStars’ consent.

 

 1. Retention of title and securities
  • The Products delivered by DroneStars remain its property until the Consumer or Customer has fulfilled all its obligations under the Agreement, including claims for non-performance of an Agreement (such as interest, costs and fines), all as referred to in Article 3:92 of the Civil Code. The Consumer or Customer shall not have a right of retention on the Products.
  • The Consumer or Customer is obliged, with respect to all Products subject to DroneStars’ retention of title, to take reasonable actions, to grant DroneStars access to those Products and to inform DroneStars immediately in writing of any action by Third Parties which relates or may relate to the delivered Products in a manner detrimental to DroneStars.
  • DroneStars has the right to take back (or have taken back) Products delivered to the Consumer or Customer that have remained the property of DroneStars when the Consumer or Customer does not fulfil their obligations or DroneStars has reason to believe that the Consumer or Customer will not fulfil their payment obligations. The Consumer or Customer is obliged to make this return possible. The costs associated with the repossession shall be borne by the Consumer or Customer. When the Products are taken back, the Consumer or Customer will be credited on the basis of the invoice value, or, in case of damage to the Products, on the basis of the fair market value.
  • The Consumer or Customer is obliged to inform Third Parties (such as trustees and bailiffs who claim any right to the Products to which DroneStars has a retention of title) of DroneStars’ retention of title. The Consumer or Customer must immediately notify DroneStars in writing by letter and e-mail in the aforementioned case.

 

Specific to the Customer:

 • Except in the ordinary course of business, the Products may not be resold, used or encumbered by the Customer with any security right as long as they are subject to DroneStars’ retention of title.
 • The retention of title revives in the situation where Customer has fulfilled all its obligations at any time, but new obligations arise for Customer from a new Agreement.
 • DroneStars reserves the right of retention with regard to all products that are located at the premises of DroneStars and are intended for the Customer, as long as the Customer has not fulfilled its obligations.
 • Regardless of the agreed payment conditions, the Customer shall be obliged (in each case) to provide further security for the fulfilment of its obligations to DroneStars at DroneStars’ first request at its discretion. Security may consist of, inter alia, the provision of a bank guarantee or the payment of advance payments in the amounts indicated by DroneStars. DroneStars shall not owe interest on advance payments. If the Customer does not comply with them within the period specified by DroneStars, the Customer shall be immediately in default.

 

 1. Attributable non-performance, the right of suspension and termination of the Agreement
  • The Consumer shall be deemed to be in default by operation of law and the Consumer’s (remaining) debt to DroneStars shall be immediately due and payable when:
   1. the Consumer files for its own bankruptcy, is declared bankrupt, applies for suspension of payments or applies for admission to the Natural Persons Debt Rescheduling Act;
   2. the Consumer does not or not fully comply with any obligations towards DroneStars under the law or contractual conditions;
   3. the Consumer fails to pay an invoice amount due to DroneStars within the fourteen (14) day period specified in the reminder;
   4. all or part of the Consumer’s assets are seized;
   5. a situation similar to a. to d. occurs under the law of the country of residence of the Consumer.
  • The Customer shall be deemed to be in default by operation of law and the (remaining) debt of the Customer towards DroneStars shall be immediately due and payable when:
   1. the Customer files for its own bankruptcy, is declared bankrupt or applies for suspension of payments;
   2. a decision is made and/or the Customer is liquidated or a decision is made to dissolve the Customer’s business activities, or to sell Customer’s business activities, or the nature of the Customer’s business activities changes materially in DroneStars’ opinion;
   3. the Customer does not or not fully comply with any of its obligations towards DroneStars under the law or contractual conditions;
   4. the Customer fails to pay an invoice amount owed to DroneStars within the time limit specified;
   5. an attachment is levied on all or part of the Customer’s assets;
   6. a director of the Customer is subject to a civil company directors disqualification;
   7. a situation similar to a. to f. arises under the law of the country where the Customer is located.
  • DroneStars shall, in the instances referred to in Article 21.1-21.2, be entitled to suspend its obligations or to terminate (in Dutch: ontbinden) the Agreement, in whole or in part, with immediate effect and without judicial intervention, all without prejudice to DroneStars’ other rights, such as rights in respect of fines already due, interest and the right to damages.
  • DroneStars shall not be liable to pay any compensation to the Consumer or Customer in the event of termination of the Agreement in accordance with the provisions of this Article 21.
  • In the event of termination, DroneStars shall be entitled to take back the Products, free of all rights of the Consumer or Customer.
  • Upon termination of the Agreement, provisions which by their nature are intended to continue shall remain in force.

 

 1. Applicable law and competent court
  • Any Offer by DroneStars, any Agreement concluded between the Parties and these General Terms and Conditions shall be governed by Dutch law.
  • All disputes in connection with or arising out of an Agreement shall be submitted in the first instance to the competent court under Dutch law.

 

***

4 October 2023

 

 

 

 

 

Annex I – Company details and complaints by Consumer or Customer

 

Company details

 

DroneStars B.V.

Arnolduspark 16

2132 CR Hoofddorp

The Netherlands

T: 085 – 273 6905

E: info@dronestars.nl

W: www.dronestars.nl

Chamber of Commerce: 64923517

IBAN: NLRABO0308285336

BIC: RABONL2U

VAT: NL855904811B01

 

 

Complaints

Complaints about (the delivered) Products or Services or about invoices and other correspondence can be addressed by the Consumer or Customer in writing to info@dronestars.nl.

 

DroneStars shall respond in writing as soon as possible, but in any event within fourteen (14) days of receiving the complaint from the Consumer or Customer. If DroneStars is unable to provide a substantive or final response within this period, DroneStars shall confirm receipt of the complaint in writing within fourteen (14) days and give the Consumer or Customer an indication of the period within which DroneStars expects to be able to provide a substantive or final response.

 

 

 

Annex II – Instruction for withdrawal / dissolution by the Consumer

 

Right of withdrawal

You have the right to withdraw from the Agreement within a period of fourteen (14) days without giving reasons.

 

Cooling-off period or cancellation period

The cooling-off period expires fourteen (14) days from the day:

 1. of the conclusion of the Agreement (in the case of a service agreement),
 2. on which you or a third party designated by you, other than the carrier, take physical possession of the Product (in the case of a contract of sale) or
 3. on which you or a third party designated by you, other than the carrier, take physical possession of the last Product (in the case of a contract where you have ordered several Products in the same order which are delivered separately).

 

To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from the Agreement by a clear statement (e.g., in writing by post or e-mail) at the business address given below. You may, but are not obliged to, use the attached model form for withdrawal/dissolution for this purpose.  

 

You may also complete and send the model withdrawal form or any other clear statement electronically via our website www.dronestars.nl. If you use this option, we will promptly send you an acknowledgement of receipt of your withdrawal on a durable medium (e.g., by e-mail).

 

To comply with the cooling-off period, it is sufficient to send your notice on your exercise of the right of withdrawal before the cooling-off period has expired.

 

Consequences of withdrawal

If you withdraw from the Agreement, you will receive back from us all payments made by you up to that point, including delivery costs (with the exception of any additional costs resulting from your choice of a mode of delivery other than the cheapest standard delivery offered by us) without delay and in any event no later than fourteen (14) days after we have been informed of your decision to withdraw from the Agreement.

 

We will refund you using the same means of payment with which you made the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any case, you will not be charged for such refunds.

 

We may delay the refund until we have received the Products back, or you have demonstrated that you have returned the Products, whichever comes first.

 

You must return or hand over the Products (with all accessories and in their original packaging together with a copy of the invoice) to us without delay, but in any event no later than fourteen (14) days from the day on which you communicate the decision to withdraw from the Agreement to us. You are on time if you return the Products before the fourteen (14) day period has expired.

 

You will bear the direct costs of returning the Products. You must ensure sufficient postage for the package.

 

You are obliged to handle the Product and its packaging with care during the cooling-off period. You are liable for any depreciation of the Products resulting from the use of the Products beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Products.

 

If you have requested that the performance of Services begin during the cooling-off period, you shall pay an amount proportionate to what has already been delivered at the time you have notified us that you are withdrawing from the Agreement, compared to the full performance of the Agreement.

 

If you do not comply with this instruction and Article 12 of these Terms and Conditions, there can be no withdrawal of the Agreement and the purchase price will not be refunded.

 

 

 

 

Annex III – Model form for withdrawal / dissolution by Consumer

Complete and return this form only if you wish to withdraw from / dissolve the Agreement

 

 

 • To: DroneStars B.V.

Arnolduspark 16, 2132 CR Hoofddorp, The Netherlands

E-mail: info@dronestars.nl

 

Order details

 

 • I hereby notify DroneStars that I withdraw from our Agreement relating to the sale of the following Products and/or provision of the following Services: _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 • Ordered on: _________________________ and/or received on: _________________________

 

Consumer details

 

 • First name and surname: ________________________________

 

 • Address: ________________________________

 

 • Postcode and city: ________________________________

 

 • Signature: ________________________________

Only when this form is submitted on paper

 

 • Date: ________________________________

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!
Informatie aanvragen

Totaaloplossing